Projekt

Östersjön-Florsjön


Filer och länkar

DokumentÖstersjön-Florsjön

 

Floråns avrinningsområde

I Gävleborgs län ligger Floråns avrinningsområde som sträcker sig över gränsen mellan Bollnäs och Söderhamns kommun. Östersjön och Florsjön har sina källflöden i Bollnäs kommun och de sammanbinds av Glössboån. Vid gränsen till Söderhamns kommun byter ån namn till Färgeriån. Ån rinner genom ett dalgångsliknande jordbrukslandskap. Området är värdefullt för rekreation, dvs. för det rörliga friluftslivet. Avrinningsområdet utgörs till ca 17 % av åker och ängsmark och till ca 69 % av skogsmark. Östersjön är centralt belägen i byn Rengsjö. Florsjön ligger i direkt anslutning till Moheds camping och sjön utgör en av anläggningens viktigaste tillgångar. Florån sammanbinder Florsjön med Ljusnan. 

 

   

                                                                                               Foto: Gunnel Johansson

Projektets bakgrund

Allt började sommaren 2007. Algblomningarna i Florsjön var mer omfattande än någonsin. Det ledde till att kommunens bygg- och miljöavdelning avrådde från att bada i sjön. Från flera håll riktades misstankar mot att läckage på den kommunala avloppsledningen som går i sjön var orsaken till problemen, misstankar som senare visade sig ogrundade.Omfattande algblomning förekommer också i Östersjön. I augusti 2007 kallade Söderhamns kommun till ett informationsmöte i Mohed. Det blev upptakten till samverkansprojektet med intressenter från Bollnäs och Söderhamns kommun.

 

    

                                                                                                                                Foto: Gunnel Johansson

 

Syftet med projektet

Projektets syfte är att verka för minskad tillförsel av näringsämnen till vattendragen i Floråns avrinningsområde. I linje med detta arbete ska man också genom samverkan ta fram ett program med åtgärder.

 

Organisationen - ett helhetsgrepp

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd projektleder arbetet i nära samarbete med Bollnäs och Söderhamns kommun, som även står för finansieringen tillsammans med Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund.

 

 

 

 

 

 

 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se