Samordnad kontroll

Förbundets absolut viktigaste uppgift är att ansvara för så kallad samordnad recipientkontroll. Alla verksamheter som påverkar vattenmiljön på ett negativt sätt är skyldiga att bevaka sin miljöpåverkan. Det sker genom recipientkontroll och det innebär att man undersöker och utvärderar vilken miljöpåverkan som verksamheten har. Underlaget kan sedan användas för att planera och utföra miljöskyddande åtgärder.

      

Dykare undersöker bottenvegetationen vid kusten.                                      Vattenprovtagning utgör basen i kontrollprogrammen. Här pågående

Foto: Sveriges Vattenekologer AB                                                                  provtagning i Bergviken. Foto: Daniel Rickström


När större geografiska områden, exempelvis Ljusnans avrinningsområde, påverkas av flera olika verksamheter är det därför bra att samordna vattendragskontrollen. Genom samordning får man en totalbild av miljöns tillstånd och kan styra miljöskyddet strategiskt och långsiktigt. Samordningen gör också att resurser utnyttjas mer effektivt och det är en vinst för både den enskilde verksamhetsutövaren och miljön i stort. Förbundet har under lång tid bedrivit denna kontroll på uppdrag av sina medlemmar.

I praktiken innebär recipientkontrollen att vattenkvaliteten undersöks, bland annat genom analyser av vattenkemin t.ex. kväve- och fosforhalter, undersökningar av växt- och djurarter, sediment med mera. Resultaten av kontrollen presenteras i  en årsrapport och på förbundets hemsida. Data från undersökningarna skickas även ut rullande till de medlemmar som önskar det.

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund har tagit hand om den samordnade recipientkontrollen (SRK) för Hälsingland och Jämtlands län gällande Ljusnans avrinningsområde sedan 1976. Till en början utförde förbundet allt själva, från vattenprovtagning till laboratorieanalys och rapportskrivande. 1999 såldes dock laboratorieverksamheten och numera upphandlas förbundets behov av provtagnings- och analystjänster inom recipientkontrollen. 

 

I kontrollprogrammen som vattenvårdsförbundet ansvarar för ingår totalt 45 stationer, 24 stationer i rinnande vatten, 21 stationer i sjöar och 33 stationer vid kusten. Huvuddelen av undersökningarna består av vattenkemiska undersökningar men t.ex. bottenfauna och makroalger är sådant som också  undersöks. (För att se vad som provtas i detalj, titta på nedladdningsbara filerna till vänster under rubriken Kontrollprogram).
 

 

 

 

 

 

 

Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se