På gång..  

Makroalgsinventeringar vid kusten          Vattenkemi vid kusten (rådata)                        Vattenföringen mäts under ett år. Den   

                                                                                                                                                 kraftiga nederbörden i augusti fick

                                                                                                                                                                             stort genomslag i transporten av ämnen

                              

Årsrapport 2015      Årsrapport 2016       Senaste analysresultaten                                 Från augustiprovtagningen i sjöarna 

                                                                                                                                                  syns en del förhöjda halter av klorofyll.


Vattenförekomster som ingår i den samordnade recipientkontrollen

Statusklassning sjöar                          Station/analysresultat               

Bergviken                                          Bergviken 290                          Karta

m.fl.   


Statusklassning vattendrag

Söderhamnsån

m.fl.
Senast nytt:

 
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund • Södra Hamngatan 50 • 826 50 SÖDERHAMN Telefon: 073-050 04 57 • E-post: daniel.rickstrom@lvvf.se